Regulamin

Regulamin

Spis treści:

§ 1. Postanowienia ogólne
§ 2. Definicje    
§ 3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego
§ 4. Procedura składania i realizacji zamówień
§ 5. Dostawa
§ 6. Ceny towarów i metody płatności
§ 7. Reklamacja i prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość
§ 8. Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 9. Polityka cookies
§ 10. Postanowienia końcowe

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Graftobian.pl dostępnego pod adresem www.graftobian.pl, którego właścicielem jest firma  Urszula Ziarko os Kazimierzowskie5/18 31-839 Kraków, NIP: 678-278-77-43
 2. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego.
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego.
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego.
  4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu graftobian.pl.

§ 2. Definicje

 1. Sprzedający – właściciel sklepu internetowego Graftobian.pl wyszczególniony w § 1 ust. 3.
 2. Kupujący, Klient, Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca jednak zdolność prawną.
 3. Sklep Internetowy, Sklep  – sklep internetowy Graftobian.pl dostępny pod adresem www.graftobian.pl.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny pod adresem www.graftobian.pl/regulamin.

§ 3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów będących w jego ofercie wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.graftobian.pl.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać poprzez rejestrację konta użytkownika lub też z poziomu profilu Gość.
 3. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Po jej dokonaniu tworzone jest indywidualne konto Użytkownika.
 4. Rejestracja polega na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego.
 5. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie tegoż regulaminu i podanie danych osobowych zaznaczonych w formularzu jako obowiązkowe do wypełnienia.
 6. W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej obowiązkowe do wypełnienia dane obejmują:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres zamieszkania (ulica, numer domu bądź mieszkania, kod pocztowy, nazwę miejscowości),
  3. Numer telefonu.
 7. W przypadku pozostałych podmiotów obowiązkowe do wypełnienia dane obejmują:
  1. Nazwę firmy,
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. Adres siedziby (ulica, numer domu bądź mieszkania, kod pocztowy, nazwę miejscowości),
  4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  5. Numer telefonu.
 8. Zamówienia w Sklepie Internetowym można także składać bez tworzenia indywidualnego konta Użytkownika, rezygnując tym samym, m.in. z funkcji zapamiętywania danych teleadresowych oraz możliwości śledzenia postępu realizacji zamówienia. Przy wyborze takiej formy składania zamówienia niezbędne jest jednakże podanie danych wyszczególnionych w §3 ust. 6 i 7.
 9. Sklep może w każdej chwili pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. Podczas rejestracji na www.graftobian.pl poda dane osobowe niezgodne z prawdą lub niedokładne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
  2. Za pośrednictwem Sklepu dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego.
  3. Dopuścił się innych czynów, które zostaną uznane przez moderatora strony za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez zgody Sklepu.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 11. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
  2. Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
  3. Niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (SPAM).
  4. Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu.
  5. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
  6. Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową www.graftobian.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie oraz zatwierdzić zamówienie.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Wybór towarów zamawianych przez Klienta dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu niezbędnych danych przez Klienta korzystającego ze Sklepu , wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. Przedmiotu zamówienia,
  2. Podanych przy jego składaniu danych teleadresowych,
  3. Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
  4. Wybranej metody płatności,
  5. Wybranego sposobu dostawy.
 6. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Internetowym  umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 5. Dostawa

 1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską UPS lub Pocztą Polską. 
 3. Koszty dostawy towaru realizowanej poprzez firmę kurierską UPS wynoszą 20,00 zł brutto i tyczą się przesyłki o wadze do 30 kilogramów.
 4. Koszty dostawy towaru realizowanej poprzez Pocztę Polską zależą od wagi wysyłanej przesyłki i  zawarte są w poniższej tabeli:
Waga / Nazwa usługi List polecony priorytetowy Paczka pocztowa priorytetowa Przesyłka kurierska UPS
do 1 kg 9,50 zł 14,00 zł 20,00 zł
1 - 2 kg 12,00 zł 14,00 zł 20,00 zł
do 30 kg X X 20,00 zł


5. Dodatkowe potwierdzenie kosztów dostawy Klient uzyska w czasie składania zamówienia.
6. Termin dostawy produktów wynosi od 1 do maksymalnie 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania do Klienta zamówienia.

§ 6. Ceny towarów  i metody płatności

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia kwoty zamówienia:
  1. Przelewem na numer konta bankowego: Santander 54 1090 2053 0000 0001 0436 0960
  2. Za pomocą systemu płatności internetowej PayPal (wkrótce)

§ 7. Reklamacja i prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość

 1. Klientowi przysługuje prawo reklamacji zarówno w kwestii wykonania umowy sprzedaży, usługi rezerwacji towarów, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep Internetowy Graftobian.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, choć nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać przedłożone Sklepowi na czytelnym formularzu zawierającym:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Numer zamówienia,
  3. Opis niezgodności towaru z umową,
  4. Datę zakupu.
 4. Informacje zawarte w ust. 3 pozwolą przyspieszyć proces reklamacyjny.
 5. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: graftobian.pl
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Sklep.
 7. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 4. poz. 271) art. 7 ust. 1 w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3 ww. ustawy.
 8. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy dostarczyć na adres:  Urszula Ziarko os Kazimierzowskie 5/18 31-839 Kraków. Koszt spakowania i dostawy ponosi Klient. Do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę za towar oraz koszty pierwotnej przesyłki.
 9. W przypadku towarów zwracanych bez podania przyczyny, koszty ich odesłania ponosi Klient. Opłata ta nie jest rozumiana jako odstępne zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).
 10. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 11. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt jest uszkodzony mechanicznie. Przed odebraniem przesyłki od kuriera kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie lub produkt nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub produkt noszą znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera  sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem www.graftobian.pl telefonicznie lub drogą mailową. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera  jest niezbędnym warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Sporządzenie protokołu nie jest jednak kwalifikatorem decydującym o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sklep Internetowy.

§ 8. Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep Internetowy Graftobian.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania platformy, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Graftobian.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres graftobian@graftobian.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sklep Graftobian.pl  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
§ 9. Polityka cookies
 1. Pliki cookies to pliki tekstowe w niewielkim rozmiarze zapisywane na dysku w celu utrzymywania sesji Użytkownika, przez co nie musi on na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika oraz hasła, a także umożliwiające tworzenie statystyk oglądalności, wyświetlanie reklam o sprecyzowanej pod Użytkownika treści oraz generowanie internetowych ankiet konsumenckich wraz z zapobieganiem możliwości powtórnego w nich zagłosowania. 
 2. Pliki cookies nie są przeznaczone do gromadzenia danych osobowych Użytkownika, nie ingerują w konfigurację jego komputera, jak również w integralność systemu, a także nie służą do instalowania na jego dysku twardym jakichkolwiek programów komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem wirusów, trojanów czy innych szkodliwych aplikacji. 
 3. Pliki cookies nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą zostać usunięte przez Użytkownika w dowolnym momencie.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT lub rachunków z tytułu dokonanego zakupu bez podpisu odbiorcy.